Thema: Wonen en Zorg

Thema: Wonen en Zorg

Als laatste is het thema Wonen en Zorg toegevoegd aan de prestatieafspraken. De HPPG is hier erg blij mee. Het is een belangrijk thema en dit thema kreeg te weinig aandacht.

Zo ziet de HPPG een belangrijke rol voor de corporaties weggelegd als het gaat om het begeleiden van mensen naar een voor hen passende woonruimte. Niet alleen voor ouderen maar ook anderen die op de één of andere manier zorg nodig hebben. En doordat het thema is toegevoegd, komt er ook zicht op vraag en aanbod van passende woningen waar zorg geboden kan worden.

Het streven is dat er een lokale aanpak wordt ontwikkeld met een palet aan maatwerkvoorzieningen dat senioren ondersteunt bij het thuis wonen dan wel doorstromen naar een geschikte nultredenwoning. Eindproduct is een ‘menukaart’ waarmee huurders (senioren en andere doelgroepen met een zorgvraag) geïnformeerd kunnen worden over de mogelijkheden.

Ook ontstaan er mogelijkheden om zorg te monitoren op wijkniveau, met als doel de leefbaarheid van buurten en wijken goed te houden.