Over HPPG

Over HPPG

De HPPG is een onafhankelijke huurdersorganisatie die in het gesprek met Patrimonium en de gemeente opkomt voor de belangen van huurders in Groningen en in het bijzonder de huurders van Patrimonium.

Het Huurders Platform Patrimonium Groningen (HPPG) is er voor de huurders en is op 9 december 2019 officieel opgericht als de formele overlegpartner namens de huurders voor Patrimonium. Het is een initiatief van de huurdersverenigingen van Patrimonium die zich in 2018 hebben verenigd in de Overleggroep. De Overleggroep was van mening dat de toenmalige GWHP de huurders onvoldoende vertegenwoordigde en is hierover het gesprek met Patrimonium aan gegaan. In gezamenlijk overleg is toen besloten om een nieuwe stadsbrede huurdersorganisatie op te zetten voor de huurders van Patrimonium in de lijn van de Overlegwet.

De HPPG wil een goede gesprekspartner voor Patrimonium zijn: leven als vrienden, rekenen als vijanden (hard op de inhoud, zacht in de relatie), en zich samen met haar achterban richten op het beleid van Patrimonium.

De HPPG, of een vertegenwoordiging, neemt deel aan bijeenkomsten over de Prestatieafspraken en het Tripartiteoverleg met Patrimonium en gemeente. Ook brengt de HPPG gevraagd en ongevraagd advies uit. In 2020 wordt over de volgende onderwerpen advies uitgebracht:

 • Sociaal plan wijkvernieuwing (stadsbreed) – januari 2020
 • Huurbeleid en huurverhoging – januari 2020
 • Visie woonruimteverdeling (stadsbreed) – januari 2020
 • Zelf Aangebrachte Voorzieningen beleid – februari 2020
 • Klachten regelement Woon Ruimte Verdeling- maart 2020
 • Participatiebeleid – maart-april 2020
 • Servicekosten – april 2020
 • Prestatieafspraken (stadsbreed) – volgens jaarcyclus
 • Duurzaamheidsbeleid – april/mei 2020
 • Spelregels Woon Ruimte Verdeling – juni 2020              
 • Beleid Jongeren huisvesting – september/oktober 2020
 • Aangepaste huurvoorwaarden – september/oktober 2020