Nieuwsflits 33

Tripartiteoverleg, het bod en prestatieafspraken

Wat zijn dat? De Gemeente, Patrimonium en de HPPG hebben regelmatig overleg over kansen, mogelijkheden en knelpunten op het gebied van de volkshuisvesting.  

Hoe dan? De primaire taak voor een corporatie en dus ook voor het zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens. Patrimonium wil hier graag in voorzien en wil daarom ook woningen bouwen. De tekeningen zijn klaar, de aanvragen lopen en toch wordt maar mondjesmaat gebouwd. Het knelpunt is niet alleen de beschikbare grond of een vergunning die op zich laten wachten. Soms stagneert het proces bij inspraak door omwonenden, de invulling van de wet natuurbescherming of de parkeernorm. Het streven is dat alle partijen hier goed en snel in samenwerken zodat het bouwproces op gang blijft en nieuwbouw gerealiseerd kan worden.

Jaarlijks brengt Patrimonium een bod uit met de activiteiten voor het komende jaar. Dit bod bespreekt ze, samen met de HPPG, met de wethouder in het tripartiteoverleg. Alle biedingen van alle corporaties samen worden in de loop van het jaar samengevoegd tot prestatieafspraken. Deze worden in december door alle partijen, dus ook door de HPPG, ondertekend. Zo weten alle partijen wat er het komende jaar gebeurt op het gebied van de volkshuisvesting in de stad.

De HPPG staat achter de bouwplannen van Patrimonium. U en vele andere mensen wachten op een geschikte woning. Het streven is dat nieuwbouwhuizen alleen een stroomaansluiting hebben en goed geïsoleerd zijn. In het bod worden ook afspraken gemaakt over de verduurzaming van bestaande woningen en groot onderhoud. In mijn eigen buurt worden bijvoorbeeld over een maand 166 woningen opgeleverd. Huizen die van energielabel C naar A zijn gegaan, dat is prettig wonen.

Komt u de HPPG versterken?

We zoeken twee bevlogen persoon die zich in willen zetten voor 6500 huurders. We zijn een team van medehuurders met een ondersteuner. We komen uit verschillende wijken in Groningen. Ons werk landt in het geven van gevraagd en ongevraagd advies op het beleid van volkshuisvesting aan Patrimonium. We draaien mee in verschillende werkgroepen en hebben ook overleg met huurdersorganisaties van andere wooncorporaties en de gemeente Groningen.

Met Patrimonium is er elke zes weken overleg. Tijdens dit overleg worden bijvoorbeeld de onderwerpen van de adviesaanvragen besproken. We werken ook graag in co-creatie. De HPPG krijgt voorafgaand het advies een presentatie over het onderwerp waar een adviesaanvraag voor wordt gedaan. We kunnen dan vragen stellen of onderwerpen die we missen inbrengen. Zo ontstaat er een gezamenlijk stuk waarop we advies geven. 

Ook zijn we veel bezig met leeswerk, onderzoek, oude stukken raadplegen, waar liggen verschillen en waar zit dit dan in. We kijken vanuit alle huurders en willen dat er in hun belang wordt gehandeld. Hierbij blijven we vragen stellen en kijken naar mogelijkheden. 

Spreekt je dit aan? Zoek dan contact met ons en/of schrijf een brief.

Geclusterd wonen

Van senioren en mensen met een beperking wordt verwacht dat deze langer thuis kunnen blijven wonen. Vroeger was daar het bejaardentehuis, nu niet meer. Het streven is dat gewerkt wordt aan het dicht bij elkaar (geclusterd) laten wonen van doelgroepen die zorg nodig hebben. Zo kunnen zorgpartijen de zorg gemakkelijk en centraal in de wijk of thuis leveren. Denk ook aan ambulante begeleiding, verpleging, thuiszorg en schoonmaak en activiteiten in de buurt. 

Er zijn drie verschillende loketten om zorgsoorten aan te vragen: 

  1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Gemeenten ondersteunen mensen met een ziekte of beperking en ouderen die thuis wonen. Het doel is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en dat zij goed mee kunnen doen in de maatschappij. 
  2. Wet Zorg Verzekering (WZV). Verpleging en verzorging thuis door bijvoorbeeld de wijkverpleging.
  3. Wet Langdurige Zorg (WLZ). Is er 24/7 blijvende zorg en toezicht nodig, dan kunt u de WLZ aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Ongedeelde stad

Patrimonium is bezig om een wijkvisie voor de Rivierenbuurt te maken. Dit begint met een inventarisatie: welk aandeel huur- en koopwoningen is er. Zijn er groen, winkels en bedrijven? Is er openbaar vervoer? Welke meldingen krijgt de wijkagent, wat melden bewoners en zijn er voldoende ontmoetingsplekken? Deze informatie vormt de basis voor de wijkvisie. Na de zomervakantie krijgt de HPPG een kijkje welke visie er is op de Rivierenbuurt. 

Er zijn ook wijken waar onrust heerst en het ongestoorde woongenot op de tocht staat. Dit kan door ondermijning zijn zoals onderverhuur van de huurwoning. Verwarde mensen op staat, drugshandel en uitbuiting van kwetsbare bewoners. Voor alle medehuurders die hiermee te maken hebben, laat van u horen bij de Gemeente, bij de woningcorporatie en bij de wijkagent. Pas als de instanties weten wie, wat voor overlast en hoe vaak dit voorkomt, kunnen ze een gezamenlijk plan van aanpak maken. Praat met buren en meldt uw zorg. Samen staan we sterk.

Koffiekar

Wij komen naar u toe! Komt u naar ons!

Op zaterdag 26 augustus 2023 zijn we van 13.00 tot 16.00 uur op het Floresplein met een koffiekar. Komt u gerust langs om samen met ons een kopje koffie of thee te drinken en te vertellen wat u bezighoudt.

Auteur: Christina Bolt

Nieuws

Nieuwsflits 41

Cursus Participatie De HPPG heeft Kjenning uitgenodigd om zich te laten inspireren en bij te praten over welke manieren er zijn om de achterban te

Lees verder »

Vacature

Download vacature (PDF) De HPPG heeft een VACATURE (voor plm. 8 uur per week) Het Huurders Platform Patrimonium Groningen (HPPG) is er voor jou als huurder

Lees verder »