Nieuwsflits 28

Zelf verduurzamen

Er zijn acties geweest van de gemeente, denk bijvoorbeeld aan de duurzaamheidspas van 50 euro. Op verschillende locaties kon je radiatorfolie, buisisolatie, spaarlampen enz. ophalen. Ook Patrimonium bood haar bewoners energiebesparende maatregelen aan. De HPPG hielp de medewerkers van Patrimonium met uitdelen. Heeft u de ledlampen, radiatorfolie en de rest al opgehaald? Op naar minder energie gebruiken.

Bij het uitdelen viel op dat veel mensen de tochtstrip willen installeren op binnendeuren. Deze is voor de buitendeur. Het is belangrijk dat lucht in huis kan stromen onder de deuren langs. Waarom? De meeste huizen hebben een afvoersysteem: vochtige lucht wordt afgevoerd en verse lucht komt door de roosters naar binnen. Als uw ramen aan de binnenkant beslaan, is de luchtvochtigheid te hoog en kan schimmel ontstaan. Dit is niet goed voor uw gezondheid. Lucht u het huis ook elke dag een half uur?

Met deze verduurzamingsslag blijft de warmte beter binnen en stoken we minder en dat is goed voor de portemonnee. 

Woondeal

Met 35 personen vond er recent overleg plaats in het Provinciehuis over de Woondeal. Er moeten 250.000 woningen bijgebouwd worden in het gehele land, 30% sociale huur is de insteek. De afspraken van de lokale prestatieafspraken zijn ingebracht voor de landelijke prestatieafspraken.

Groningen had al fors ingezet op meer bouwen tot 2030 juist in de sociale huursector. De huurdersorganisaties praten mee met de lokale afspraken. Wettelijke regels volgen om de participatie van huurdersorganisaties te borgen in de Woondeal.

Training

Cursus Herkennen en signaleren van ondermijning

De HPPG-leden volgen individueel trainingen op hun kennisgebied. Kort geleden is uit interesse deze training door één van de leden gevolgd. 

“Nederland lijkt in toenemende mate mee te maken te hebben: ‘ondermijnende criminaliteit’ of ‘ondermijning’. Bij deze vorm van criminaliteit gaat het om kleinere en grotere misdaden die de grenzen tussen ‘onderwereld’ en ‘bovenwereld’ overschrijden.

Kwetsbare wijken zijn in het bijzonder gevoelig voor ondermijning. Daar maakt een opeenstapeling van problemen als armoede, achterstand en achterstellingsplekken en mensen kwetsbaar om – als dader of slachtoffer – betrokken te raken bij ondermijnende criminaliteit.

Tijdens deze praktische training, bedoeld voor mensen die in de wijk werken en/of in direct contact met bewoners staan, leert u welke vormen van ondermijning er bestaan en hoe u deze kunt herkennen. U leert ook hoe u kunt signaleren, wat er preventief kunt doen tegen ondermijning en hoe u op een zorgvuldige en veilige wijze signalen kunt melden.”

Merkt u iets van ondermijning in uw buurt? Meld dit aan de corporatie, de wijkagent of meldpunt Groningen. En wat ook belangrijk is: het koppelen van meldingen aan acties. Is een bewoner in de war? Welke hulpverlener krijgt van wie het bericht om in te grijpen? Duidelijke stappen en terugkoppelen naar de melder welke ontwikkelingen er zijn. Korte lijnen werken daarbij verbindend en laten zien welke aanpak er wordt gebruikt. Het is een samenwerking tussen huurder en de corporatie voor vertrouwen in een goede uitkomst.

Cursus Leefbaarheid

Door kennis te vergroten zijn we een gelijkwaardige partner in gesprekken met Patrimonium, gemeente Groningen en werkgroepen.

Steeds meer mensen met uiteenlopende sociale problemen wonen samen in dezelfde wijk. Hierdoor kan de leefbaarheid op veel plekken onder druk komen te staan. Dat vraagt de aandacht van de corporatie. Niet alleen in de aanpak ‘op straat’ maar ook om een stevig beleid en een integrale wijkaanpak samen met gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties en eventuele collega corporaties.

Door voorbeelden, zoals genoemd tijdens de jaarvergadering, kreeg de HPPG een beeld van wat de mogelijkheden zijn om samen te werken en de leefbaarheid te verbeteren. Tijd en samen de schouders eronder geeft zicht op verbetering.

Een goede buur?

Burenoverlast en het oplossen ervan hebben voor een groot deel te maken met verdraagzaamheid en de onderlinge bereidheid om met elkaar rekening te houden. Dit is alleen mogelijk als mensen met elkaar willen en kunnen praten. Als het probleem zich in een vroeg stadium bevindt, is praten met elkaar de beste oplossing.

Overlast is het gedrag van een ander dat aanstoot, ergernis, problemen of letsel veroorzaakt. Praat met de buur, vraag of de persoon zich bewust is dat loopgeluiden/ muziek in uw huis hoorbaar is. Het is een overleg, geen eisenpakket. Laat de muziek aanstaan en vraag of uw buur meeluistert in uw huis. Wat zou het fijn zijn als de muziek op gewenst geluidsniveau staat zodat u beiden kunt genieten van uw muziek in uw eigen woonomgeving.

Buren kunnen samen zoeken naar een oplossing. Leefgeluiden horen erbij en loopgeluiden op laminaat kunnen opgelost worden door sloffen/sokken met een zachte ondergrond te dragen. Geluid van schuivende meubels kan met een viltje eronder sterk worden verbeterd. Houdt u ook rekening met de buren?

Het begint al eerder, heeft u al kennisgemaakt met uw (nieuwe) buren? Heet ze van harte welkom.

Het eerste contact is belangrijk. Uw (nieuwe) buren aanspreken over geluidshinder zonder informele kennismaking is lastiger.

Er zijn veel niveaus van overlast. Hulp inschakelen, praten met Patrimonium of een mediator en bij zwaardere gevallen het meldpunt. 

Auteur: Christina Bolt

Nieuws

Nieuwsflits 43

Circulaire Economie  Op 21 mei jl. troffen huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente elkaar in de Biotoop in Haren. De gastheer voor de avond was wethouder

Lees verder »